โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

หลักประกันสุขภาพ และการตรวจสอบประกันสุขภาพพร้อมการกำกับดูแลการบริหาร

หลักประกันสุขภาพ

หลักประกันสุขภาพ พร้อมการกำกับดูแลและการจัดการของระเบียบ ว่าด้วยการกำกับดูแลและการบริหารการใช้กองทุน หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าจัดให้มีกฎระเบียบที่ครอบคลุม และครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการตรวจสอบของหน่วยงานบริหารความปลอดภัยทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น มาตรการกำกับดูแลและการตรวจสอบรวมถึงในสถานที่ การตรวจสอบ การสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด วัตถุที่ตรวจสอบจัดเตรียมเอกสาร และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับรายการตรวจสอบ และให้คำอธิบาย รวบรวมข้อมูลและวัสดุ ที่เกี่ยวข้องโดยการบันทึก เสียง วิดีโอ การถ่ายภาพ หรือการทำสำเนา ปิดผนึกวัสดุที่อาจถ่ายโอน ซ่อนเร้นหรือสูญหาย เป็นต้น จากมุมมองของกฎหมายปกครอง การกำกับดูแลทางปกครองที่ดำเนินการโดยหน่วยงานทางปกครอง เป็นวิธีการทั่วไปในการตรวจสอบ

และกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย ในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการตรวจสอบการประกันสุขภาพ จำเป็นต้องจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างการตรวจสอบการประกันสุขภาพ และการกำกับดูแลด้านการบริหารอย่างเหมาะสม ประการแรกมีการทับซ้อนกันระหว่างทั้งสอง การตรวจสอบการประกันสุขภาพเป็นการตรวจสอบด้านการบริหาร และการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารการประกันสุขภาพ

รวมถึงการตรวจสอบด้านการบริหารด้วย การตรวจสอบการบริหารทั้งสอง ควรแยกความแตกต่างอย่างไร อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ ตามข้อกำหนดการปฏิรูปของการกระจายอำนาจ กฎระเบียบ และการบริการ จึงไม่เหมาะที่ญาติจะดำเนินการกำกับดูแลซ้ำๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สำหรับการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยหน่วยงานประกันสุขภาพ เว้นแต่จะมีข้อบกพร่องร้ายแรง

ควรให้ความเห็นชอบในหลักการกำกับดูแลของฝ่ายปกครอง และคู่สัญญาอาจต้องเสริมวัสดุ หากหน่วยงานประกันสุขภาพ ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ หน่วยงานทางปกครองอาจดำเนินการกำกับดูแล และตรวจสอบโดยตรง หรือหน่วยงานอาจร่วมมือกับหน่วยงานบริหาร เพื่อดำเนินการกำกับดูแลและการตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบซ้ำให้มากที่สุด

ประการที่สองการปรับการตรวจสอบประกันสุขภาพ และการดูแลการบริหาร จากมุมมองของความกว้างและความลึกของการกำกับดูแล การดูแลด้านการบริหารมีความสำคัญมากกว่า และเป็นหน่วยงานหลักของการกำกับดูแลการประกันสุขภาพ การตรวจสอบการประกันสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการประกันสุขภาพ และต้องดำเนินการภายใต้การแนะนำของการดูแลด้านการบริหาร

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของความใกล้ชิดของงาน และการจับคู่ความแข็งแกร่งของบุคลากร การจัดการประกันสุขภาพจะดำเนินการผ่านความสัมพันธ์กับคู่สัญญา กระบวนการทั้งหมดของการจัดการประกันสุขภาพควรนำแนวคิดการตรวจสอบ และการดำเนินการตรวจสอบการประกันสุขภาพ ควรจะบ่อยและครอบคลุมมากขึ้น

ความสำคัญของการตรวจสอบการประกันสุขภาพ ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากพฤติกรรมที่สำคัญของการดูแลด้านการบริหาร และควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการประกันสุขภาพ ในการทำงานประจำวันมากขึ้น จากนั้นสองครั้งสำหรับสถานการณ์ที่เหมาะสม พิจารณาได้รับมอบหมายจากหน่วยงานสาขาบริหารการประกันสุขภาพของเมดิแคร์ เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารนอก

การตรวจสอบ มาตรการบริหารจัดการบางอย่าง เช่น วัสดุที่อาจถ่ายโอน ปกปิด หรือสูญหาย จำเป็นต้องปิดผนึกทันที โดยทั่วไปแล้ว มาตรการนี้ถือเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง หากทำได้โดยหน่วยงานธุรการเท่านั้น อาจพลาดหลักฐานสำคัญ มาตรา 28 ของระเบียบว่า ด้วยการกำกับดูแลและการบริหารการใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระบุว่า ฝ่ายบริหารความมั่นคงทางการแพทย์อาจมอบหมายให้องค์กรที่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารความมั่นคงทางการแพทย์ ไม่มีพื้นฐานกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของคู่สัญญา แต่ไม่มีผลกระทบต่อการประกันสุขภาพ ทั้งนี้ มาตรการบังคับทางปกครองซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการบังคับใช้กฎหมายและความรับผิดชอบสามารถพิจารณาได้ตามบทบัญญัตินี้ และหน่วยงานบริหารการประกันสุขภาพมอบหมายให้

หน่วยงานที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบประกันสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสุขภาพ และการกำกับดูแลด้านการบริหาร ในแง่ของความสัมพันธ์ภายใน การตรวจสอบการประกันสุขภาพจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบริหาร และทั้งสองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้บริหาร มาตรา 79 แห่งกฎหมายประกันสังคม กำหนดว่า ฝ่ายบริหารประกันสังคมต้องกำกับดูแล และตรวจสอบรายได้

การบริหารและการลงทุนของกองทุนประกันสังคม หากพบปัญหา ให้เสนอแนะการแก้ไขดำเนินการ การตัดสินใจตามกฎหมาย หรือยื่นข้อเสนอต่อฝ่ายธุรการที่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนำ ฝ่ายบริหารประกันสังคม กำกับดูแล และตรวจสอบกองทุนประกันสังคม และมีสิทธิตรวจสอบ บันทึก และคัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้และ รายจ่าย การบริหาร และการดำเนินงานการลงทุนของกองทุนประกันสังคม

และจัดการกับข้อมูลที่อาจโอน ปกปิด หรือสูญหายได้ ผนึกการสอบถามหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายการสอบสวนขอให้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ รายการตรวจสอบและการจัดหาวัสดุสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และมาตรการอื่นๆ ความสัมพันธ์ของการอยู่ใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร และแผนการตัดสินใจสามประการ ยืนยันความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจรายวันด้วย

ในแง่ของความสัมพันธ์ภายนอก การตรวจสอบการประกันสุขภาพ และการกำกับดูแลด้านการบริหารเป็นการดำเนินการทางกฎหมาย ที่เป็นอิสระสองฉบับ ซึ่งทั้งสองกรณีมีความเป็นอิสระ หัวข้อการนำไปปฏิบัติเป็นนิติบุคคลสาธารณะที่เป็นอิสระ และแต่ละคนต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างเป็นอิสระ อาจมีความไม่เข้าใจในการทำงานประจำวัน

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริหารอิสระ หน่วยงานประกันสุขภาพ ไม่เพียงแต่เชื่อฟังและยอมรับความเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารระดับสูงเท่านั้น แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับและต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาด้วย เมื่อการตรวจสอบการประกันสุขภาพ และการกำกับดูแลด้านการบริหารมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ จะไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสอง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ทั้งสองอาจมีความเข้าใจไม่สอดคล้องกันในข้อเท็จจริงทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกันนี้ ไม่ได้หมายความว่า การตรวจสอบประกันสุขภาพจะผิดเสมอไป หากการดูแลของฝ่ายปกครองไม่ถูกต้อง การประกันสุขภาพ การตรวจสอบจะไม่ได้รับการยกเว้นจากข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายของตัวเอง

ดังนั้น ในขณะที่ยอมรับการกำกับดูแลของหน่วยงานธุรการ การตรวจประเมินการประกันสุขภาพควรปรับปรุงความรู้ทางกฎหมายของตนเอง ยืนกรานในการจัดการ และตรวจสอบตามกฎหมาย และมีบทบาทอย่างแข็งขันมากขึ้น ในการสร้างรัฐบาลที่มีกฎหมายเป็นฐาน สังคมพื้นฐาน และประเทศที่มีกฎหมายเป็นหลักการตรวจสอบการประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์ในการกำกับดูแลทั่วไป

ทางสังคมกับการกำกับดูแลด้านการบริหารของการประกันสุขภาพ หน่วยงานตรวจสอบการประกันสุขภาพควรให้ความได้เปรียบอย่างเต็มที่ ในงานตรวจสอบรายวัน ศึกษาและวิเคราะห์กรณีเฉพาะ สรุปประสบการณ์และบทเรียน และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบาย และร่างเอกสารกำกับดูแลในขณะที่ทำงานของตนเอง เพื่อให้ระบบกฎเกณฑ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับการตรวจสอบการประกัน

สุขภาพ เจ้าหน้าที่ควรรับฟังความต้องการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานประกันสุขภาพอย่างเข้มงวด สร้างระบบการควบคุมดูแลการประกันสุขภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากประสบการณ์การตรวจสอบการประกันสุขภาพ และส่งเสริมการพัฒนาประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :   มะเร็งช่องปาก และมะเร็งลิ้นมีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียงอย่างไร