โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
0 1 1 1
อนุบาล 3
0 1 1 1
รวมชั้นอนุบาล
0 2 2 2
ป.1
3 1 4 1
ป.2
3 0 3 1
ป.3
2 2 4 1
ป.4
4 0 4 1
ป.5
3 0 3 1
ป.6
1 2 3 1
รวมชั้นประถม
16 5 21 6
รวมทั้งหมด
16 7 23 8