โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

นายสันติ หอมทวีโชค
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

ประวัติ โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2502 ในท้องที่หมู่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยท่านพระครูภาวนาวิธาน (หรุ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณรัตนคีรีและประชาชนร่วมก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน แบบเขียนเอง สิ้นค่าวัสดุแรงงาน 30,000 บาท

ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนในระยะแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น 135 คน ครู 3 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากอาคารเรียนที่ได้ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ปี พ.ศ. 2510 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนจนเสร็จสมบูรณ์สิ้นงบประมาณ 20,000 บาท

ปี พ.ศ. 2511 จำนวนนักเรียนมากขึ้นห้องเรียนไม่พอเพียง ทางองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องพร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา งบประมาณ 40,000 บาท

ปี พ.ศ. 2520 จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ห้องเรียนไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท

ปี พ.ศ. 2524 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแบบ 017 (ก) เป็นตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณทั้งสิ้น 1,100,000 บาท โดยได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2524 เสร็จเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2525

ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 ขนาดยาว 20 เมตร กว้าง 10 เมตร งบประมาณ 386,000 บาท

ปี พ.ศ. 2541 สร้างเรือนพยาบาล แยกออกจากอาคารเรียน โดยมีคุณหิรัณย์ เลขวัฒนะโรจน์ เป็นผู้สนับสนุน โดยจัดงานศิษย์เก่าขึ้น ใช้เงินไป 70,000 บาท ต่อมาได้รับงบสร้างโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยได้รับค่าทาสีอาคาร ป.1 ก โดยใช้กำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 1 จนเสร็จเรียบร้อย

ปี พ.ศ. 2543 สร้างสนามกีฬา แบบกรมพลศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท

ปี พ.ศ. 2552 ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไผ่ จำนวน 95,000 บาท

ปี พ.ศ. 2558 ได้งบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017(ก) งบประมาณ209,300 บาท

ปี พ.ศ. 2559 ได้งบปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203/26งบประมาณ 94,100 บาท

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู ๒ คน
ภารโรง 1 คน แม่ครัว 1 คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน มีนักเรียนปีการศึกษา 256๒ จำนวน ๒๔ คน กรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาทุกคน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ของ โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี มุ่งพัฒนาเด็กให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชุมชนมีส่วนร่วม บุคลากรมีความเชื่อมั่น เด็กมีสุขภาพดี มีความสุข รักสิ่งแวดล้อม รักและหวงแหนในความเป็นไทยใฝ่คุณธรรม ดำเนินชีวิตใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

สามัคคี
มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม
นำวิชาการ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถในทุกๆด้าน
๓. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๕. จัดระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและรวดเร็ว
๖. สนับสนุนให้นักเรียนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

๑. ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย ร้อยละ 70
๒. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ 80
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 50
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ร้อยละ 40
๕. ส่งเสริมให้นักเรียน ถ่ายทอดความรู้ อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง ร้อยละ 80

แผนงาน

๑. วิชาการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนรู้
๒. งบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน แบบเน้นผลผลิต
๓. บุคลากร มีการพัฒนาทีมงาน และพัฒนาตนเอง
๔. บริหารทั่วไป ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
3. นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี เป็นผู้มีความขยัน ประหยัด และอนุรักษ์ธรรมชาติ
4. นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี เป็นผู้มีมารยาท และมีความเมตตา
5. นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี เป็นผู้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย รักความเป็นประชาธิปไตย
6. นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี เป็นอยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์